" ચિત્ર સ્પર્ધા " - ૨૦૧૯ ગુજરાતી માધ્યમ-ધોરણ-૫ થી ૮