" આશાદીપ ઈન્ટનેશનલ સ્કૂલ ના jkg to 4th [ગુજરાતી માધ્યમના] ના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ભવ્ય ઉજવણી "