વર્ષ-2018 માં ખેલમહાકુંભ દ્વારા આયોજીત રસ્સા ખેંચ સ્પર્ધામાં જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી પામી

વર્ષ-2018 માં ખેલમહાકુંભ દ્વારા આયોજીત રસ્સા ખેંચ સ્પર્ધામાં જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી પામી