વર્ષ-2018 માં ખેલમહાકુંભ દ્વારા આયોજીત કબડ્ડી સ્પર્ધામાં જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી પામી

વર્ષ-2018 માં ખેલમહાકુંભ દ્વારા આયોજીત કબડ્ડી સ્પર્ધામાં જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી પામી