વર્ષ - 2018 માં શાળાની ક્રુતિ પાણીનું શુદ્ધિકરણ જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી પામી .

વર્ષ 2018 માં SVS કક્ષાના વિજ્ઞાન મેળામાં શાળા દ્વારા રજૂ થયેલી ક્રુતિ પાણીનું શુદ્ધિકરણ સિસ્ટમ શ્રેષ્ઠ ક્રુતિ તરીકે સિલેક્ટ થયા બાદ જિલ્લા કક્ષાએ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી .