શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ કેળવણી મંડળ, સુરત આયોજિત ધોરણ-9 થી 12 વકૃત્વ સ્પર્ધા

શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ કેળવણી મંડળ, સુરત આયોજીત વકૃત્વ સ્પર્ધા ધોરણ-9 થી 12 માં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરનાર અવૈયા આરતી મહેશભાઈ ને શાળા પરિવારવતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન