વિજ્ઞાન ગણિત પર્યાવરણ પ્રદર્શન-૨૦૧૯-૨૦

વર્ષ - ૨૦૧૯ માં ટકાઉ વિકાસ અને તકનીકી જી.સી.ઈ.આર.ટી , ગાંધીનગર , DIEI અને D.E.O, સુરત SY5 -06 ના સયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત સ્પર્ધામાં સિદ્ધિ મેળવી.