આંતર શાળા શ્લોકગાન સ્પર્ધા

ઠુમ્મર પ્રિન્સ ધો-૭

આંતર શાળા શ્લોકગાન સ્પર્ધામાં આશાદીપ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ તૃતીય ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરવા બદલ અભિનંદન પાઠવે છે.