શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ કેળવણી મંડળ, સુરત આયોજિત ધોરણ - 5 થી 8 વકૃત્વ સ્પર્ધા

શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ કેળવણી મંડળ, સુરત આયોજીત વકૃત્વ સ્પર્ધા ધોરણ-5 થી 8 માં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરનાર અવૈયા હરશ્રી સંજયભાઈ ને શાળા પરિવારવતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન